A+ A A-

Uluslararası İşgücü Kanunundan kısa notlar….

Bu yazıda eski uygulamaya göre değişiklik gösteren hususular ele alınmaktadır.

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir (7/3).

Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir (7/4).

Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirler (7/6).

Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir (7/7).

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır (7/8).

Ön izin

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunluluğu var (8/1).

Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili (8/2).

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile (f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz (8/4).

Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabi olacak (8/5).

 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilecek (8/6).

ÇALIŞMA YAŞAMINI DÜZENLEYEN MEVZUAT HAREKETLENDİ!

Öncelikle Yabancıların Ülkemizdeki çalışmalarını düzenleyen 4817 sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN yeni bir Kanun ile iptal edildi.

Yeni Kanun 28 Temmuz 2016 günü kabul edilen ve 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlanan 6735 sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU.

Kanun uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor (MD 1).

Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor (MD 2/1).

Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri de bu Kanun hükümlerine göre yürütülecek (MD 2/2).

Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklı tutulacak (MD 2/3).

Kanunu yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kuruldu.

Daha önceki mevzuata göre alınmış bulunan çalışma izinleri süreleri sonuna kadar geçerli olacak.

Çalışma izni, Kanuna göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilecek (MD 6/1).

Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak (MD 6/2).

Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler (MD 6/3).

 

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır (MD 6/4).

OLAĞANÜSTÜ HAL DURUMUNDA ÇALIŞMA YAŞAMI

Konuyla ilgili bazı sorular gelmekte ve bazı sitelerde işverenlerin işçi çıkarmaları konusunda 2935 sayılı Olağanüstü Hal Yasasının, 11/n maddesinin yanlış yorumlandığı görülmektedir.

Madde şöyledir;

“Madde 11 – Bu Kanunun 3 üncü maddesinin birinci fıkrasının (b) bendi gereğince olağanüstü hal ilanında; genel güvenlik, asayiş ve kamu düzenini korumak, şiddet olaylarının yaygınlaşmasını önlemek amacıyla 9 uncu maddede öngörülen tedbirlere ek olarak aşağıdaki tedbirler de alınabilir:

n) (Ek: 14/11/1984 - 3076/1 md.) İşçinin isteği, ahlak ve iyi niyet kurallarına uymayan haller, sağlık sebepleri, normal emeklilik ve belirli süresinin bitişi nedeniyle hizmet aktinin sona ermesi veya feshi dışında kalan hallerde işçi çıkartmalarını işverenin de durumunu dikkate alarak üç aylık bir süreyi aşmamak kaydıyla izne bağlamak veya ertelemek,”

Burada anlatılmak istenen, Olağanüstü Hal yetkilileri tarafından böyle bir tedbirin alınabileceğidir.

Yani bu durumda işverenin İş Kanununun 17 ve 18’nci maddelerine dayanarak işçi çıkarmasına kısıtlama getirilmesi söz konusu olacaktır.

Bugüne kadar yayınlanan düzenlemelere bakıldığında şu anda bu durum söz konusu değildir.

 

 

KORUMALI İŞYERLERİ NEDİR?

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 30.04.2016 tarihinde 26183 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı, normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için açılacak olan gerekli teknik donanımı devletçe sağlanacak olan işyerlerinin korumalı işyeri statüsü kazanması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsar.

Dayanağı ise, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükümleridir.

Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeri olarak tanımlanmıştır.

Korumalı işyeri statüsü için başvuru

Çalışan sayısının büyükşehir belediye sınırları içinde en az otuz, büyükşehir belediye sınırları dışında en az onbeş olduğu ve çalışanlarının yüzde yetmişbeşini bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz özürlülerin oluşturduğu işyeri işverenleri korumalı işyeri statüsünün kazanılması için il müdürlüğüne başvuruda bulunur. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

Başvuru için istenecek belgeler

 

Korumalı işyeri statüsüne hak kazanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerinin üretim faaliyetini veya faaliyetlerini, işyerinde çalışan veya çalışacak toplam işçi sayısını, çalışan veya çalışacak olan özürlülerin sayısını, özür grubunu veya gruplarını, özür oranlarını ve işyerinde yaptığı veya yapacağı işler ile işyerinin adresini belirten dilekçe ile 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen belgelerle birlikte İl Müdürlüğüne başvururlar.

Korumalı İşyerlerine Yapılacak Ödemeler İle İlgili Yönetmelik

30 Nisan 2016 CUMARTESİ 

Resmî Gazete 

Sayı : 29699 

 

YÖNETMELİK 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN ÜCRETLERİNE KARŞILIK İŞVERENE YAPILACAK 

ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel veya ruhsal engellilere, işverenlerince zamanında ödenen, yasal yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilen ücretlere karşılık olarak işverenlerine yapılacak ödemenin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamına giren korumalı işyerlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

c) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, 

ç) İşveren: Korumalı işyeri statüsüne sahip işyeri olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

d) Korumalı işyeri: 26/11/2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğe göre korumalı işyeri statüsüne sahip işyerlerini, 

e) Korumalı işyerinde çalışan engelli: Korumalı İşyeri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında kapsamı belirtilen engelli bireyleri, 

f) Korumalı işyeri formu: Korumalı işyerlerinin işleyişini izleme ve ücret iade işlemlerinde kullanılacak olan ve Ek-1’de yer alan formu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Korumalı İşyerlerinde İşverene Yapılacak Ödemeye İlişkin Hususlar 

Korumalı işyerinde çalışan engelliler için ödenecek ücretlerin tutarı 

MADDE 5 – (1) Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin; 

a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı, 

b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 

c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 

bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla, Bakanlık tarafından işverene ödenir. 

(2) Engellilerin ayın bazı günlerinde çalışamaması durumunda aylık ücretlerinin tam olarak ödenmemesi halinde, ücret ödenen gün sayısı esas alınarak işverene ödenecek tutar belirlenir. 

İşverenden istenilecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Bu kapsamda işveren tarafından; 

a) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge, 

b) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

c) İşverenlerin çalıştırdıkları engellilerin ücretlerini tam ve zamanında ödediklerini kanıtlayıcı belge, 

ç) Tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş korumalı işyeri formu (Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Form), 

ile birlikte İl Müdürlüğüne başvurulması halinde iade işlemleri başlar. 

(2) İşveren, işyerinin korumalı işyeri statüsü devam ettiği döneme ilişkin engellilerin ücretleri için iade başvurusunda bulunabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ücret desteğinden eş zamanlı yararlanılamayacak durumlar 

MADDE 7 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından sağlanan korumalı işyerleri hibe desteğinden faydalanan işyerleri, bu Yönetmelik kapsamındaki ücret desteğinden eş zamanlı olarak faydalanamaz. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

Çalışma ve Sosyal Sigorta Mevzuatında 2016 Yılı Değişiklikleri

-4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta prim desteği
 
-4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta prim desteği
 
-6661 sayılı Kanunla getirilen işverenlere verilecek asgari ücret prim desteği
 
-İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav Ve Belgelendirme
-Daha önce herhangi bir sigorta primi teşvikinden yararlanmamış, dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgelerini kanun numarası seçmeksizin sosyal güvenlik kurumuna  gönderen işverenlerin teşvikten yararlanmadıkları dönemlere ilişkin geriye yönelik beş puanlık genel sağlık sigortası prim indiriminden ve sigorta primi desteğinden yararlandırılmaları
 
-İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma süreleri
 
-Çakışan süreler içinde 4/a kapsamında ödenmiş primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması konusunda SGK genelgesi
 
-Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik
 
-Alt İşveren Tescili
 
-6663 sayılı Kanunla İş Kanununda yapılan değişiklikler
 
-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte yapılan  Değişiklik
 
-Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 
-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik

Hazine Müsteşarlığınca hazırlanan "Bireysel Emeklilik Sisteminde Devlet Katkısı Hakkında Yönetmelik" Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlandı.(5 Şubat 2016-29615)

Devlet katkısı uygulamasına ilişkin hesaplama dönemi bir takvim yılı olacak. Bir katılımcı için bir hesaplama döneminde ödenen ve devlet katkısı tutarının hesaplanmasına esas teşkil eden katkı paylarının toplamı, ilgili takvim yılı için belirlenen yıllık toplam brüt asgari ücret tutarını aşamayacak. Yıllık toplam brüt asgari ücretin hesaplanmasında, yılın ilk ve ikinci altı aylık dönemleri için belirlenen brüt asgari ücret tutarları ayrı ayrı dikkate alınacak.

Bu RSS beslemesine abone ol