A+ A A-

Korumalı İşyerlerine Yapılacak Ödemeler İle İlgili Yönetmelik

30 Nisan 2016 CUMARTESİ 

Resmî Gazete 

Sayı : 29699 

 

YÖNETMELİK 

 

Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığından: 

KORUMALI İŞYERLERİNDE ÇALIŞAN ENGELLİLERİN ÜCRETLERİNE KARŞILIK İŞVERENE YAPILACAK 

ÖDEME HAKKINDA YÖNETMELİK  

BİRİNCİ BÖLÜM 

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar 

Amaç 

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, korumalı işyerlerinde çalıştırılan zihinsel veya ruhsal engellilere, işverenlerince zamanında ödenen, yasal yükümlülükleri tam ve zamanında yerine getirilen ücretlere karşılık olarak işverenlerine yapılacak ödemenin usul ve esaslarını düzenlemektir. 

Kapsam 

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Engelliler Hakkında Kanun kapsamına giren korumalı işyerlerini kapsar. 

Dayanak 

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun Ek 1 inci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır. 

Tanımlar 

MADDE 4 – (1) Bu Yönetmelikte geçen; 

a) Bakanlık: Aile ve Sosyal Politikalar Bakanlığını, 

b) Genel Müdürlük: Engelli ve Yaşlı Hizmetleri Genel Müdürlüğünü, 

c) İl Müdürlüğü: Aile ve Sosyal Politikalar İl Müdürlüğünü, 

ç) İşveren: Korumalı işyeri statüsüne sahip işyeri olan gerçek veya tüzel kişiyi, 

d) Korumalı işyeri: 26/11/2013 tarihli ve 28833 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmeliğe göre korumalı işyeri statüsüne sahip işyerlerini, 

e) Korumalı işyerinde çalışan engelli: Korumalı İşyeri Hakkında Yönetmeliğin 14 üncü maddesinin birinci fıkrasında kapsamı belirtilen engelli bireyleri, 

f) Korumalı işyeri formu: Korumalı işyerlerinin işleyişini izleme ve ücret iade işlemlerinde kullanılacak olan ve Ek-1’de yer alan formu, 

ifade eder. 

İKİNCİ BÖLÜM 

Korumalı İşyerlerinde İşverene Yapılacak Ödemeye İlişkin Hususlar 

Korumalı işyerinde çalışan engelliler için ödenecek ücretlerin tutarı 

MADDE 5 – (1) Korumalı işyerlerinde çalıştırılan ve iş gücü piyasasına kazandırılmaları güç olan zihinsel veya ruhsal engellilere işverenlerince zamanında ödenmiş olan ücretlerinin; 

a) Korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için 1/7/1976 tarihli ve 2022 sayılı 65 Yaşını Doldurmuş Muhtaç, Güçsüz ve Kimsesiz Türk Vatandaşlarına Aylık Bağlanması Hakkında Kanunun 2 nci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi gereğince ödenen aylık tutarı kadarı, 

b) 29/1/2004 tarihli ve 5084 sayılı Yatırımların ve İstihdamın Teşviki ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 2 nci maddesi kapsamındaki illerde kurulmuş bulunan korumalı işyerlerinde çalışan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 

c) Korumalı işyeri statüsü almak için ilgili mevzuatla çalıştırılması zorunlu olan sayıdan daha fazla engelli çalıştıran işyerlerinde, zorunlu sayının üstünde çalıştırılan her engelli için ilaveten (a) bendi ile belirlenen tutarın yüzde yirmisi, 

bu ücretlere ilişkin yasal yükümlülüklerin de tam ve zamanında karşılanmış olması kaydıyla, Bakanlık tarafından işverene ödenir. 

(2) Engellilerin ayın bazı günlerinde çalışamaması durumunda aylık ücretlerinin tam olarak ödenmemesi halinde, ücret ödenen gün sayısı esas alınarak işverene ödenecek tutar belirlenir. 

İşverenden istenilecek belgeler 

MADDE 6 – (1) Bu kapsamda işveren tarafından; 

a) Sosyal güvenlik prim borcu olmadığına ilişkin belge, 

b) Vergi borcu olmadığına dair belge, 

c) İşverenlerin çalıştırdıkları engellilerin ücretlerini tam ve zamanında ödediklerini kanıtlayıcı belge, 

ç) Tam ve eksiksiz olarak doldurulmuş korumalı işyeri formu (Yönetmelik ekinde yer alan Ek-1 Form), 

ile birlikte İl Müdürlüğüne başvurulması halinde iade işlemleri başlar. 

(2) İşveren, işyerinin korumalı işyeri statüsü devam ettiği döneme ilişkin engellilerin ücretleri için iade başvurusunda bulunabilir. 

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM 

Çeşitli ve Son Hükümler 

Ücret desteğinden eş zamanlı yararlanılamayacak durumlar 

MADDE 7 – (1) 9/1/2014 tarihli ve 28877 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan Engelli ve Eski Hükümlü Çalıştırmayan İşverenlerden Tahsil Edilen İdari Para Cezalarını Kullanmaya Yetkili Komisyona Dair Yönetmeliğe göre kurulan komisyon tarafından sağlanan korumalı işyerleri hibe desteğinden faydalanan işyerleri, bu Yönetmelik kapsamındaki ücret desteğinden eş zamanlı olarak faydalanamaz. 

Yürürlük 

MADDE 8 – (1) Bu Yönetmelik yayımı tarihinde yürürlüğe girer. 

Yürütme 

MADDE 9 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı yürütür. 

Son DüzenlenmeÇarşamba, 04 May 2016 07:59

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.