A+ A A-

2016 YILI KIDEM TAZMİNATI TAVANI

En yüksek devlet memuru olan Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesi aşağıdaki şekilde hesaplanmaktadır ;

 

01.01.2016 tarihi itibariyle;

 

1 - Aylık Göstergesi: 1500, Aylık Katsayısı : 0,088817 

1500 x 0,088817 = 133,23

 

2 - Ek Göstergesi : 8000, Aylık Katsayısı : 0,088817   

8000 x 0,088817 = 710,54

 

3- Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi : 500, Aylık Katsayısı: 0,088817

500 x 0,088817 = 44,41

 

4 - Taban Aylığı Göstergesi : 1000,Taban Aylık Katsayısı : 1,39028

1000 x 1,39028 = 1.390,28

 

5- (Aylık Gösterge + Ek Gösterge) x Aylık Katsayısı x 2,15 (% 215)

1500 + 8000 = 9500

9500 x 0,088817 = 843,76

843,76 x 2,15 = 1.814.09

 

 

= 133,23 + 710,54 + 44,41 + 1.390,28 +1.814,09

= 4.092,53 TL

 

2016 YILINDA ÜCRET GELİRLERİNE UYGULANACAK GELİR VERGİSİ TARİFESİ

 

GELİR DİLİMİ

VERGİ ORANI

12.600,00 TL’YE KADAR

% 15

30.000 TL’NİN 12.600 TL’Sİ İÇİN 1.890 TL, FAZLASI

% 20

110.000 TL’NİN 30.000 TL’Sİ İÇİN 5.370 TL, FAZLASI

% 27

110.000 TL’DEN FAZLASININ 110.000 TL’Sİ İÇİN 26.970 TL, FAZLASI

% 35

 

Asgari ücretle çalışanların, gelir vergisi kesintisine esas bir yıllık toplam geliri; 16.799,40 TL’dir. Bu nedenle asgari ücret alanlar, Ekim ayından başlayarak % 20 oranındaki gelir vergisi dilimine gireceklerdir.

Bu ise Ekim ayından başlayarak ücretlerinde 70,00 TL azalma demektir.

2016 YILI UYGULANACAK 4857 SAYILI İŞ KANUNU İDARİ PARA CEZALARI

4857 Sayılı İş Kanunu İdari Para Cezaları
Yükümlülük MaddesiCeza MaddesiCezayı Gerektiren FiilCeza Miktarı
3 98 Maddenin ikinci fıkrasındaki işyerini muvazaalı olarak bildiren (alt işverenle ilgili bildirimi muvazaalı olan) asıl işveren ile alt işveren veya vekillerine ayrı ayrı. 17.700 TL
5 99/a İşçilere eşit davranma ilkesine uyumayan işverene eşit davranmadığı her işçi için. 141 TL
7 99/a Geçici iş ilişkisi hükümlerine aykırı davranan işverene aykırı davranılan her işçi için. 141 TL
8 99/b Çalışma koşullarına ilişkin belge vermeyen işverene belge verilmeyen her işçi için. 141 TL
14 99/b Çağrı üzerine çalışma usulüne ilişkin hükümlere uymayan işverene hükümlere uyulmayan her işçi için. 141 TL
28 99/c İşten ayrıldığı halde çalışma belgesi verilmeyen veya verilen çalışma belgesine yanlış bilgi yazılan her işçi için. 141 TL
29 100 Toplu işten çıkarma hükümlerine aykırı davranarak işçi çıkaran işverene, işten çıkarılan her bir işçi için. 584 TL
30 101 İşverenin engelli işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde, çalıştırmadığı her engelli işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.212 TL
30 101 İşverenin eski hükümlü işçi çalıştırma yükümlülüğü olduğu halde çalıştırılmadığı her eski hükümlü işçi ve çalıştırılmayan her ay için. 2.212 TL
32 102/a Ücretin veya Kanundan; toplu iş sözleşmesinden ya da iş sözleşmesinden doğan ücretin kasten ödenmemesi veya eksik ödenmesi halinde ücreti ödenmeyen her işçi ve her ay için. 161 TL
39 102/a Asgari ücretin ödenmemesi veya noksan ödenmesi; ücret, prim, ikramiye ve bu nitelikteki her çeşit istihkakın zorunlu tutulduğu halde özel olarak açılan banka hesabına yatırılmaması halinde her işçi ve her ay için. 161 TL
37 102/b Ücret hesap pusulası düzenlenmemesi, 554 TL
38 102/b Yasaya aykırı olarak ücret kesme cezası verilmesi. 584 TL
52 102/b Yüzde usulü uygulanan işyerlerinde, her hesap pusulasının genel toplamını gösteren belgenin işçilerin seçtiği temsilciye verilmemesi. 584 TL
41 102/c Fazla çalışma ücreti ödenmeyen, hak ettiği serbest zamanı altı ay içinde kullandırılmayan, onayı alınmadan fazla çalıştırılan her bir işçi için. 285 TL
56 103 Yıllık ücretli izni yasaya aykırı olarak bölünen her işçi için. 285 TL
57 103 Yıllık izin ücreti yasaya aykırı şekilde veya eksik ödenen her işçi için. 285 TL
59 103 İş sözleşmesinin sona ermesinde kullanmadığı iznin ücreti ödenmeyen her bir işçi için. 285 TL
60 103 İzin yönetmeliğine aykırı olarak izin kullandırılmayan veya eksik kullandırılan her işçi için. 285 TL
63 104 Çalışma sürelerine ve bunlara ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.560 TL
64 104 Telafi çalışmasına ilişkin yasa hükümlerine uyulmadan çalıştırılan her işçi için. 285 TL
68 104 Ara dinlenmelerinin kanun hükmüne göre verilmemesi. 1.560 TL
69 104 İşçileri geceleri 7,5 saatten fazla çalıştırmak, gece ve gündüz postalarını değiştirmemek. 1.560 TL
71 104 Çalıştırma yaşı ve çocukları çalıştırma yasağı hükümlerine aykırı davranmak. 1.560 TL
72 104 18 yaşını doldurmamış erkek ve her yaştaki kadınları yer altı ve su altında çalıştırmak. 1.560 TL
73 104 Çocuk ve genç işçileri gece çalıştırmak, çalıştırma yasağına ilişkin kanun ve yönetmelik hükümlerine aykırı davranmak. 1.560 TL
74 104 Doğum öncesi ve sonrası sürelerde kadınları çalıştırmak veya ücretsiz izin vermemek. 1.560 TL
75 104 İşçi özlük dosyalarını düzenlememek. 1.560 TL
76 104 Çalışma sürelerine ilişkin yönetmelik hükümlerine uymamak. 1.560 TL
90 106 İş-Kur’dan izin almaksızın iş ve işçi bulma faaliyetinde bulunmak. (Bu cezanın uygulanmasında 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 20 nci maddesinin (h) bendindeki tutar esas alınır.) 17.700 TL
92 107 İş müfettişlerinin davetine gelmemek, ifade ve bilgi vermemek, gerekli belge ve delilleri göstermemek ve vermemek, müfettişlere gerekli kolaylığı göstermemek. 14.160 TL
96/1 107 İş müfettişleri tarafından ifade ve bilgilerine başvurulan işçilere telkinde bulunmak, işçileri gerçeği saklamaya ya da değiştirmeye sevk etmek veya zorlamak. 14.160 TL
96/2 107 İşçilerin; gerçeğe aykırı haberler vererek işvereni gereksiz işlemlerle uğraştırmaları veya haksız yere kötü duruma düşürmeye kalkışmaları, denetim ve teftişin yapılmasını güçleştirmeleri, kötü niyetli davranışlarda bulunmaları. 14.160 TL
107/2 107/2 İş müfettişlerinin teftiş ve denetim görevlerini yapmalarını ve sonuçlandırmalarını engellemek. 14.160 TL
Not:– Uygulanacak idari para cezası miktarları her yıl yeniden değerleme oranında artırılmakta ve 1 (bir) TL’nin altındaki tutarlar dikkate alınmamaktadır.

– 2016 yılı için yeniden değerleme oranı 5,58 olarak belirlenmiştir.

– Yukarıda belirtilen idari para cezaları Çalışma ve İş Kurumu il müdürlüğünce uygulanır.

 

2016 YILI 5510 SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU'NA GÖRE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

5510 Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu’na Göre Uygulanacak İdari Para Cezaları

2016

Sigortalı işe giriş bildirgesini ve GSS giriş bildirgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenler hakkında, her bir sigortalı için

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.647,00
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.294,00
Sigortalı işe giriş bildirgesinin verilmediğinin, bir yıl içinde ikinci kez mahkeme kararından veya Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca ya da diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan tespitlerden veya bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden anlaşılması halinde,

her bir sigortalı için aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.235,00
İşyeri bildirgesini yasal süresinde Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun vermeyenlere: 
— Kamu idareleri ile bilanço esasına göre defter tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında (*)

4.941,00
— Diğer defterleri tutmak zorunda olanlar için

aylık asgari ücretin iki katı tutarında (*)

3.294,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücret tutarında(*)

1.647,00
Aylık prim ve hizmet belgesini süresinde ve Kurumca belirlenen şekil ve usulde vermeyenlere her bir fiil için: 
— Belgenin asıl olması halinde

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin beşte biri tutarında

329,40
— Belgenin ek olması halinde

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin sekizde biri tutarında

205,88
— Ek belgenin sigortalıların otuz günden az çalıştığını gösteren bilgi ve belgelerin süresi içinde verilmemesi veya verilen bilgi ve belgelerin Kurumca geçerli sayılmamasına bağlı olarak Kurumca re’sen düzenlenmesi halinde

aylık asgari ücretin iki katını geçmemek üzere,

her bir ek belgede kayıtlı sigortalı sayısı başına aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
— Belgenin mahkeme kararı, Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca yapılan soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden hizmetleri veya kazançları kuruma bildirilmediği veya eksik bildirildiği anlaşılan sigortalılarla ilgili olması halinde, belgenin asıl veya ek nitelikte olup olmadığına, işverence düzenlenip düzenlenmediğine bakılmaksızın,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.294,00
Kurumun defter ve belge incelemeye yetkili denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurları tarafından veya SMMM ile YMM’lerce düzenlenen raporlara istinaden Kuruma bildirilmediği tespit edilen eksik işçilik tutarının mal edildiği her bir ay için,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.294,00
İşyeri defter, kayıt ve belgelerinin Kurumun denetim ve kontrol memurlarınca incelenmek üzere Kurumca yapılan yazılı ihtara rağmen 15 gün içinde mücbir sebep olmaksızın tam olarak ibraz edilmemesi veya defterlerin tasdiksiz olması halinde: 
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

19.764,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

9.882,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

4.941,00
Defter ve belgelerin tümünü verilen süre içinde ibraz etmekle birlikte, defter kayıtlarının geçersiz sayılmasıhalinde, geçersizlik hallerinin gerçekleştiği her bir takvim ayı için: 
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

asgari ücretin oniki katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

asgari ücretin altı katını aşmamak üzereaylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

asgari ücretin üç katını aşmamak üzere aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
Bilanço esasına göre defter tutulması gerekirken işletme hesabı esasına göre defter tutulması halinde,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

19.764,00
Geçersiz sayılan her bir ücret tediye bordosu için

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
İbraz süresi geçirildikten sonra incelemeye sunulan ve tümünün veya bir bölümünün geçersiz olduğu tespit edilen defter ve belgeler yönünden geçersizlik fiilleri için ayrıca idari para cezası uygulanmaksızın: 
— Bilanço esasına göre defter tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin oniki katı tutarında

19.764,00
— Diğer defterleri tutmakla yükümlü olanlar için,

aylık asgari ücretin altı katı tutarında

9.882,00
— Defter tutmakla yükümlü olmayanlar için,

aylık asgari ücretin üç katı tutarında

4.941,00
Asgari işçilik uygulaması ile ilgili olarak Kurumca istenilecek bilgileri ve belgeleri yazılı olarak en geç bir ay içinde vermeyen kamu idareleri, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlar ile bankalara,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.294,00
Kendi mevzuatlarına göre kayıt ve tescilini yaptıkları 4/b (Bağ-Kur) kapsamındaki sigortalılar için sigortalı işe giriş bildirgesi düzenleyerek Kuruma vermeyen kurum ve kuruluşlar ile tüzel kişilere

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.647,00
Faaliyetinin sona erdiğini bildiren 4/b sigortalılarını Kuruma bildirmeyen kuruluşlar ve vergi daireleri ile kendilerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.647,00
Vazife malûllüğüne sebep olan olayı süresi içinde Kuruma bildirmeyen kamu idarelerine,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.647,00
İhale yolu ile yaptırdıkları her türlü işleri üstlenenleri ve bunların adreslerini süresi içinde Kuruma bildirmeyenkamu idareleri ile döner sermayeli kuruluşlara ve 5411 sayılı Bankacılık Kanunu kapsamındaki kuruluşlara, kanunla kurulan kurum ve kuruluşlara,

aylık asgari ücret tutarında (*)

1.647,00
Kurumca belirlenecek işlemlerde, işlem yaptığı kişilerin sigortalılık bakımından tescilli olup olmadığını kontrol edip, sigortasız olduğunu tespit ettiği kişileri Kuruma bildirmeyen kamu idareleri ile bankalara,

sigortalı başına aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

164,70
Şirket kuruluşu aşamasında, çalıştıracağı sigortalı sayısını ve bunların işe başlama tarihini ticaret sicili memurluklarına bildiren işverenlerin, bu bildirimlerini süresinde Kuruma bildirmeyen Ticaret sicili memurluklarına,

her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.647,00
Yapı ruhsatı ve diğer tüm ruhsat veya ruhsat niteliği taşıyan işlemlerine ilişkin bilgi ve belgeler ile varsa bunların verilmesine esas olan istihdama ilişkin bilgileri, süresinde Kuruma bildirmeyen valilikler, belediyeler ve ruhsat vermeye yetkili diğer kamu ve özel hukuk tüzel kişilerine,

her bir bildirim yükümlülüğü için aylık asgari ücret tutarında(*)

1.647,00
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının 5510 sayılı Kanun’dan doğan inceleme ve soruşturma görevlerini yerine getirmeleri sırasında görevlerini yapmasına engel olan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.235,00
Kurumun denetim ve kontrolle görevlendirilmiş memurlarının görevlerini yapmasını engellemek amacıyla cebir ve tehdit kullanan işverenler, sigortalılar, işyeri sahipleri ve bu işle ilgili diğer kişilere,

aylık asgari ücretin on katıtutarında

16.470,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri belirlenen süre içinde mücbir sebep olmaksızın vermeyen kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin beş katı tutarında

8.235,00
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesi kapsamında Kurum tarafından istenen bilgi ve belgeleri geç veren kamu idareleri, bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kanunla kurulmuş kurum ve kuruluşlar ile diğer gerçek ve tüzel kişiler hakkında,

aylık asgari ücretin iki katı tutarında

3.294,00
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin belirlenen süre içerisinde ve elektronik ortamda yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin onda biri tutarında

164,70
4/a kapsamındaki sigortalılara geçici iş göremezlik ödeneği ödemelerinde 100. maddeye istinaden Kurumca işverenlerden istenilen bildirimlerin hiç yapılmaması halinde sigortalı başına

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
4/a kapsamındaki sigortalılığı sona erenlere ilişkin bildirim ile 506 sayılı Kanunun geçici 20. maddesinde yer alan sandıklara, sandık iştirakçiliğinin başlama veya sona ermesine ilişkin bildirimi, süresi içinde ya da Kurumca belirlenen şekle ve usule uygun olarak yapmayanlar veya Kurumca internet, elektronik veya benzeri ortamda göndermekle zorunlu tutulduğu halde anılan ortamda göndermeyenler hakkında, bir takvim ayında işlenen bu fiillerden dolayı tutmakla yükümlü bulunulan defter ve belgelerin ibraz edilmemesi nedeniyle verilmesi gereken ceza tutarını aşmamak kaydıyla her bir sigortalı veya sandık iştirakçisi için

aylık asgari ücretin onda biri tutarında (*)

164,70
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun 100. maddesinin altıncı fıkrasına göre genel sağlık sigortalılarının bakmakla yükümlü oldukları kişilere ait bilgi girişlerini süresinde yapmayanlar ile bakmakla yükümlü olunan kişi olmayanlara ait bilgi girişi yapanlara

aylık asgari ücretin yarısı tutarında

823,50
5510 sayılı SS ve GSS Kanunu’nun Ek 6. maddesine göre yapılması gereken bildirim veya kontrol yükümlülüğünün yerine getirilmemesi halinde,

her bir fiil için aylık asgari ücret tutarında

1.647,00
(*) Mahkeme kararına, Kurumun denetim ve kontrol ile görevli memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemelere ya da kamu idarelerinden alınan belgelere istinaden düzenlenenler hariç olmak üzere, bildirgenin veya belgenin yasal süresinden sonra ilgililerce kendiliğinden 30 gün içinde verilmesi ve söz konusu cezaların tebliğ tarihini takip eden günden itibaren 15 gün içinde ödenmesi halinde, öngörülen cezalar dörtte bir oranında uygulanır.

 

2016 YILI 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI 2014 (TL)

CEZA MİKTARI 2015 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.612

8.381

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

759

835

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

3.043

3.350

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

379

417

 

 AÇIKLAMA:

 

a) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

c) Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

DURUMUAGİ
 Bekâr 123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan, 123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk 142,05
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk 160,58
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk 185,29
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk 197,64
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 148,23
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk 166,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk 185,29
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk 209,99
 

Uyarı: Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

2016 YILI İÇİN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 14 230,58  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47  
GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53  
DAMGA VERGİSİ % 07,59 12,50  
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01  
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99  

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 255,29  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 32,94  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 14 230,58  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47  
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05  
NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95  

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (***) 255,29  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 32,94  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23
Not1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır. 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. 

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir. 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 

(****) İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır.
Dikkat:Yukarıdaki bilgileri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü internet sayfasından alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir. Herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 07.01.2016 tarihli toplantısında aşağıdaki maddeleri kabul etti.

 

Böylece asgari ücret için ödeneceği söylenen işveren prim desteği 2.550 TL’sına yükseltildi. Böylece asgari ücret yanında ödenen yol, yemek ve diğer sosyal yardımların nasıl değerlendirileceği konusundaki sorunlar ortadan kalkmış oldu.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle,

 

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015'te kazancı 2 bin 550 liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL'lik sigorta prim yükünü 2016'da Hazine karşılayacak.

 

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016'ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.

 

Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

 

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL'lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015'in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016'da cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

 

Maden Kanunu'na geçici bir madde ekleyen düzenleme kabul edildi.

 

Kabul edilen maddeye göre, linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin artırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek.

 

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

 

01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4.092.53 OLARAK UYGULANACAK

 

 

 

1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında Devlet memurlarına uygulanacak maaş katsayıları yeniden belirlendi (Maliye Bakanlığı 4.1.2016 tarih ve 82 sayılı Genelge).

 

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

 

 

 

Bu düzenlemeye göre 1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475/14) aşağıda miktarda uygulanacaktır.

 

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor; Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

 

Devlet memurlarına her hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı tabloda yer alan ödemelerin toplamı olarak yapılmaktadır.

 

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

 

Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı aşağıda belirtilen şekildedir;

 

1.500

X

0,088817

=

133,2255

8.000

X

0,088817

=

710,5360

500

X

0,088817

=

44,4085

1.000

X

1,390277

=

1390,2770

(1.500+8.000)

X

0,088817 X (% 215)

=

1814,0872

Toplam

4.092,53

ÇALIŞMA YAŞAMINDA 2016 YILI VERİLERİ

ASGARİ ÜCRET:

 

Asgari ücret 2016 yılı için günlük brüt 54,9 TL

Aylık brüt 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.

NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99 TL Olacaktır. Bu miktar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil tutardır (ÇSGB açıklamalarına göre).

Aşağıdaki AGİ TUTARLARI net asgari ücrete eklenecektir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

 

2016 YILI

KENDİSİ İÇİN

ÇSGB hesaplamasına göre 1.300.99 TL AGİ dahil tutardır

123,53 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN İÇİN

 

148,23 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU İÇİN

 

166,76 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU İÇİN

 

185,29 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU İÇİN

 

209,99 TL

 

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Aşağıdaki Tabloda Belirlenmiştir

NET ASGARİ ÜCRET  (EVLİ OLMAYAN İŞÇİ İÇİN)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)

1.387,45 TL

   
   

 

Asgari ücret Resmi Gazete ile ilan edilmiş Karara göre 31.12.2016 yılı sonuna kadar geçerlidir.

Asgari ücrette yaş ayırımı yoktur.

Ülke çapında tek bir asgari ücret uygulaması olacaktır.

Asgari ücret SGK primlerinin alt-üst sınırlarını da etkileyecek, buna göre;

Alt sınır 1.647 TL,

Üst sınır 10.705.5 TL (asgari ücretin 6,5 katı) olacak.

 

Ücretle ilgili diğer veriler:

Gelir Vergisi Dilimleri;

2016 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

GELİR DİLİMİ

VERGİ ORANI

12.600,00 TL’YE KADAR

% 15

30.000 TL’NİN 12.600 TL’Sİ İÇİN 1.890 TL, FAZLASI

% 20

110.000 TL’NİN 30.000 TL’Sİ İÇİN 5.370 TL, FAZLASI

% 27

110.000 TL’DEN FAZLASININ 110.000 TL’Sİ İÇİN 26.970 TL, FAZLASI

% 35

 

Asgari ücretle çalışanların, gelir vergisi kesintisine esas bir yıllık toplam geliri; 16.799,40 TL’dir. Bu nedenle asgari ücret alanlar, Ekim ayından başlayarak % 20 oranındaki gelir vergisi dilimine gireceklerdir.

Bu ise Ekim ayından başlayarak ücretlerinde 70,00 TL azalma demektir.

 

Asgari ücretin işveren maliyeti sitemizde vardır ancak şu aşamada bir yasal düzenleme bulunmadığı için durumun netleşmesini beklemek doğru olacaktır.

Bu RSS beslemesine abone ol