A+ A A-
ÖMER BENOKAN

ÖMER BENOKAN

Web site URL: http://www.dpidanismanlik.com

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİKTEN KISA NOTLAR II

Katılımcılar cayma süresinden sonra da ayrılabilecekler mi?

Katılımcılar, cayma süresinden sonra da sistemden diledikleri zaman ayrılabilirler. Ancak ayrılma şartları henüz netleşmedi. Yeni yasal düzenlemelerle birlikte netleşmesi bekleniyor.

Cayma hakkını kullanmayan çalışanlara, mevcut devlet hak ediş koşulları dahilinde, bir defaya mahsus olmak üzere 1.000 TL ek devlet katkısı ödenecek.

 Emeklilikte devlet katkısı

Ayrıca katılımcılara, emekliliğe hak kazandıkları zaman, en az 10 yıllık gelir sigortası almayı tercih etmeleri durumunda, birikimlerinin %5'i kadar da ek devlet katkısı ödemesi yapılacaktır.

Mevcut bireysel emeklilik sigortaları sisteme katılacak mı?

Mevcut sözleşmeler Otomatik Katılım Sistemi'ne aktarılamayacak.

Mevcut %25 devlet katkısı devam ediyor mu?

%25 devlet katkısı avantajı Otomatik Katılım Sistemi'nde de aynı koşul ve şartlar ile geçerli olacak.

Katkı payı ödenmesine ara verilebilir mi?

Ara verilebilir. Ancak ara verme koşulları henüz netleşmedi.

Sistemde fon işletim gideri kesintisi dışında herhangi bir kesinti olmayacak.

Mevcut devlet katkısı hak ediş süreleri yeni sistemde de aynen geçerli olacak.

3 yıl dolmadan sistemden ayrılma durumunda devlet katkısına hak kazanılamıyor.

3 yıl dolduktan sonra sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %15'ine hak kazanılıyor.

6 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %35'ine hak kazanılıyor.

10 yıl dolduğunda sistemden ayrılma durumunda devlet katkısının %60'ına hak kazanılıyor.

 

Emeklilik hakkının kazanılması durumunda (10 yıl sistemde kalınması ve 56 yaşının doldurulması) devlet katkısının %100'üne hak kazanılıyor.

ZORUNLU BİREYSEL EMEKLİLİKTEN KISA NOTLAR (devam edecek)

Zorunlu Bireysel Emeklilik Sistemi Kapsamına Kimler Giriyor

TC Vatandaşları veya doğumla TC Vatandaşı olup ta izin alarak vatandaşlıktan çıkanlardan, işçi veya Devlet memuru olarak çalışan ve 45 yaşın altında olanlar. İşverenin bu Kanun hükümlerine göre düzenlediği bir emeklilik sözleşmesiyle emeklilik planına dâhil edilecekler.  

Çalışanın katkı Payı Ne kadar Olacak?

Çalışan katkı payı, prime esas kazancının yüzde üçüne karşılık gelen tutar.

Bu tutar, en geç çalışanın ücretinin ödeme gününü takip eden iş günü, bu Kanun hükümleri uyarınca işveren tarafından sigorta şirketine aktarılır.

Çalışan, otomatik katılıma ilişkin emeklilik sözleşmesinde belirlenen tutardan daha yüksek bir tutarda kesinti yapılmasını işverenden talep edebilir.

Çalışan sistemden ayrılabilir mi?

Çalışan, emeklilik planına dâhil olduğunun kendisine bildirildiği tarihi müteakip iki ay içinde sözleşmeden cayabilir.

Cayma hâlinde, ödenen katkı payları, varsa hesabında bulunan yatırım gelirleri ile birlikte on iş günü içinde çalışana iade edilir.

Şirket, cayma süresince ödenen katkı paylarının değer kaybetmemesini sağlayacak şekilde fon yönetiminden sorumludur.

Cayma hakkını kullanmayan çalışan Müsteşarlıkça belirlenen hâllerde katkı payı ödemesine ara verilmesini talep edebilir.

Çalışan işyerini değiştirirse ne olacak?

Emeklilik sözleşmesi bulunan çalışanın işyerinin değişmesi hâlinde, yeni işyerinde bu madde kapsamında bir emeklilik planı var ise çalışanın birikimi ve sistemde kazandığı emekliliğe esas süresi yeni işyerindeki emeklilik sözleşmesine aktarılır.

 

Yeni işyerinde emeklilik planının bulunmaması hâlinde çalışan, talep ederse önceki işyerinde düzenlenmiş sözleşme kapsamında katkı payı ödemeye devam edebilir, talep etmezse bu madde kapsamındaki emeklilik sözleşmesi sonlandırılır. Çalışan bu yöndeki talebini, işyeri değişikliğini izleyen ayın sonuna kadar şirkete bildirmek zorundadır.

Uluslararası İşgücü Kanunundan kısa notlar….

Bu yazıda eski uygulamaya göre değişiklik gösteren hususular ele alınmaktadır.

Çalışma izni başvurusu ve değerlendirilmesi

Çalışma izni uzatma başvurusu, çalışma izni süresinin dolmasına altmış gün kalmasından itibaren ve her durumda çalışma izni süresi dolmadan yapılır. Bu süre dolduktan sonra yapılan uzatma başvuruları reddedilir (7/3).

Çalışma izni başvurusu uluslararası işgücü politikasına göre değerlendirilir (7/4).

Bakanlık, Uluslararası İşgücü Politikası Danışma Kurulu kararları doğrultusunda çalışma izni başvurusunun değerlendirilmesinde ve çalışma izni puanlama sisteminin oluşturulmasında kullanılacak kriterleri belirler (7/6).

Başvuruda eksik bilgi veya belgelerin olması hâlinde, bu eksiklikler tamamlanıncaya kadar başvurunun değerlendirilmesi ertelenir. Erteleme süresi, bilgi veya belge eksikliklerinin tamamlanmasını geciktiren mücbir bir sebebin varlığının resmî bir makamdan belgelendirildiği hâller dışında otuz günü aşamaz. Erteleme süresi sonunda eksiklikleri tamamlanmayan başvurular reddedilir (7/7).

Usulüne uygun olarak yapılan başvuruların değerlendirilmesi, bilgi ve belgelerin tam olması kaydıyla otuz gün içinde tamamlanır (7/8).

Ön izin

Mesleki yeterlilik gerektiren sağlık ve eğitim hizmetlerinde çalışacak yabancıların çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde ön izin alınması zorunluluğu var (8/1).

Sağlık hizmetlerinde Sağlık Bakanlığı, eğitim hizmetlerinde Millî Eğitim Bakanlığı bu hizmetlerde mesleki faaliyette bulunacak yabancılara ön izin vermeye yetkili (8/2).

4/11/1981 tarihli ve 2547 sayılı Yükseköğretim Kanununun 34 üncü maddesi uyarınca çalışacak yabancı uyruklu öğretim elemanlarına çalışma izni, Yükseköğretim Kurulunun ilgili mevzuata göre vereceği ön izne istinaden Bakanlıkça verilir. Ön izne istinaden çalışacak yabancı öğretim elemanlarının çalışma izni başvurularının değerlendirilmesinde, bu Kanunun 7 nci maddesinin dördüncü, beşinci ve altıncı fıkraları ile (f), (g) ve (ğ) bentleri saklı kalmak üzere 9 uncu maddesinin birinci fıkrası uygulanmaz (8/4).

Çalışma izni uzatma başvuruları da ilgili bakanlığın veya Yükseköğretim Kurulunun ön iznine tabi olacak (8/5).

 

28/2/2008 tarihli ve 5746 sayılı Araştırma, Geliştirme ve Tasarım Faaliyetlerinin Desteklenmesi Hakkında Kanun ve ilgili mevzuat kapsamında Ar-Ge Merkezi Belgesi olan firmalarda Ar-Ge personeli olarak çalışacak yabancıların çalışma izni başvuruları Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığının olumlu görüşü olması hâlinde değerlendirilecek (8/6).

ÇALIŞMA YAŞAMINI DÜZENLEYEN MEVZUAT HAREKETLENDİ!

Öncelikle Yabancıların Ülkemizdeki çalışmalarını düzenleyen 4817 sayılı YABANCILARIN ÇALIŞMA İZİNLERİ HAKKINDA KANUN yeni bir Kanun ile iptal edildi.

Yeni Kanun 28 Temmuz 2016 günü kabul edilen ve 13 Ağustos 2016 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlanan 6735 sayılı ULUSLARARASI İŞGÜCÜ KANUNU.

Kanun uluslararası işgücüne ilişkin politikaların belirlenmesi, uygulanması, izlenmesi ile yabancılara verilecek çalışma izni ve çalışma izni muafiyetlerine dair iş ve işlemlerde izlenecek usul ve esasları, yetki ve sorumlulukları ve uluslararası işgücü alanındaki hak ve yükümlülükleri düzenliyor (MD 1).

Kanun; Türkiye’de çalışmak için başvuruda bulunan veya çalışan, bir işveren yanında mesleki eğitim görmek üzere başvuruda bulunan veya görmekte olan, staj yapmak üzere başvuruda bulunan veya staj yapan yabancılar ile Türkiye’de geçici nitelikte hizmet sunumu amacıyla bulunan sınır ötesi hizmet sunucusu yabancıları ve yabancı çalıştıran veya çalıştırmak üzere başvuruda bulunan gerçek ve tüzel kişileri kapsıyor (MD 2/1).

Çalışma izni almaktan muaf tutulan yabancıların iş ve işlemleri de bu Kanun hükümlerine göre yürütülecek (MD 2/2).

Kanunun uygulanmasında, Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar ile uluslararası sözleşme hükümleri saklı tutulacak (MD 2/3).

Kanunu yürütmek üzere Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı bünyesinde Uluslararası İşgücü Genel Müdürlüğü kuruldu.

Daha önceki mevzuata göre alınmış bulunan çalışma izinleri süreleri sonuna kadar geçerli olacak.

Çalışma izni, Kanuna göre belirlenen uluslararası işgücü politikası esas alınarak Bakanlıkça verilecek (MD 6/1).

Kanun kapsamında yer alan yabancıların çalışma izni olmaksızın Türkiye’de çalışmaları veya çalıştırılmaları yasak (MD 6/2).

Diğer kanunlarda ya da Türkiye’nin taraf olduğu ikili veya çok taraflı anlaşmalar veya uluslararası sözleşmelerde çalışma izni almadan çalışabileceği belirtilen yabancılar, bu Kanuna göre çalışma izni almadan çalışabilir veya çalıştırılabilirler (MD 6/3).

 

29/5/2009 tarihli ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamında olanların çalışma hakkı saklıdır (MD 6/4).

KORUMALI İŞYERLERİ NEDİR?

Korumalı İşyerleri Hakkında Yönetmelik 30.04.2016 tarihinde 26183 sayılı Resmi Gazetede yayınlandı.

Bu Yönetmeliğin amacı, normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için açılacak olan gerekli teknik donanımı devletçe sağlanacak olan işyerlerinin korumalı işyeri statüsü kazanması, işleyişi ve denetlenmesine ilişkin usul ve esasları düzenlemektir.

Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla gerçek ve tüzel kişilerce açılan ve açılacak olan işyerlerini kapsar.

Dayanağı ise, 1/7/2005 tarihli ve 5378 sayılı Özürlüler ve Bazı Kanun ve Kanun Hükmünde Kararnamelerde Değişiklik Yapılması Hakkında Kanunun 14 üncü maddesi hükümleridir.

Korumalı işyeri: Normal işgücü piyasasına kazandırılmaları güç olan özürlüler için mesleki rehabilitasyon ve istihdam oluşturmak amacıyla, Devlet tarafından ilgili mevzuatta teknik donanımın sağlandığı ve mali yönden desteklendiği, çalışma ortamının özel olarak düzenlendiği işyeri olarak tanımlanmıştır.

Korumalı işyeri statüsü için başvuru

Çalışan sayısının büyükşehir belediye sınırları içinde en az otuz, büyükşehir belediye sınırları dışında en az onbeş olduğu ve çalışanlarının yüzde yetmişbeşini bu Yönetmeliğin 17 nci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen nitelikleri haiz özürlülerin oluşturduğu işyeri işverenleri korumalı işyeri statüsünün kazanılması için il müdürlüğüne başvuruda bulunur. Bu kapsamda çalıştırılacak işçi sayısının tespitinde belirsiz süreli iş sözleşmesine ve belirli süreli iş sözleşmesine göre çalıştırılan işçiler esas alınır. Kısmi süreli iş sözleşmesine göre çalışanlar, çalışma süreleri dikkate alınarak tam süreli çalışmaya dönüştürülür.

Başvuru için istenecek belgeler

 

Korumalı işyeri statüsüne hak kazanmak isteyen gerçek veya tüzel kişiler, işyerinin üretim faaliyetini veya faaliyetlerini, işyerinde çalışan veya çalışacak toplam işçi sayısını, çalışan veya çalışacak olan özürlülerin sayısını, özür grubunu veya gruplarını, özür oranlarını ve işyerinde yaptığı veya yapacağı işler ile işyerinin adresini belirten dilekçe ile 6 ncı ve 7 nci maddelerde belirtilen belgelerle birlikte İl Müdürlüğüne başvururlar.

Çalışma ve Sosyal Sigorta Mevzuatında 2016 Yılı Değişiklikleri

-4447 sayılı Kanunun geçici 10. maddesinde öngörülen sigorta prim desteği
 
-4447 sayılı Kanunun geçici 15. maddesinde öngörülen sigorta prim desteği
 
-6661 sayılı Kanunla getirilen işverenlere verilecek asgari ücret prim desteği
 
-İşyerlerinde İşveren Veya İşveren Vekili Tarafından Yürütülecek İş Sağlığı Ve Güvenliği Hizmetleri Eğitim, Sınav Ve Belgelendirme
-Daha önce herhangi bir sigorta primi teşvikinden yararlanmamış, dolayısıyla aylık prim ve hizmet belgelerini kanun numarası seçmeksizin sosyal güvenlik kurumuna  gönderen işverenlerin teşvikten yararlanmadıkları dönemlere ilişkin geriye yönelik beş puanlık genel sağlık sigortası prim indiriminden ve sigorta primi desteğinden yararlandırılmaları
 
-İş sağlığı ve güvenliği profesyonellerinin çalışma süreleri
 
-Çakışan süreler içinde 4/a kapsamında ödenmiş primlerin 4/b kapsamındaki prim borçlarına aktarılması konusunda SGK genelgesi
 
-Geçici koruma sağlanan yabancıların çalışma izinlerine dair yönetmelik
 
-Alt İşveren Tescili
 
-6663 sayılı Kanunla İş Kanununda yapılan değişiklikler
 
-İşyerlerinde İşin Durdurulmasına Dair Yönetmelikte yapılan  Değişiklik
 
-Aktif İşgücü Hizmetleri Yönetmeliğinde Değişiklik
 
-İş Güvenliği Uzmanlarının Görev, Yetki, Sorumluluk Ve Eğitimleri Hakkında Yönetmelikte Değişiklik
Bu RSS beslemesine abone ol