A+ A A-

ANALIK İZNİ VEYA ÜCRETSİZ İZİN SONRASI YAPILACAK KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMALAR HAKKINDA YÖNETMELİK

8 Kasım 2016 Salı günü 29882 sayılı Resmi Gazete ile yayınlanan Yönetmelik; 4857 sayılı İş Kanununun 13/5 maddesi uyarınca kısmi süreli çalışma talebinde bulunan işçiler ile bunların işverenlerini kapsıyor ve doğum ya da evlat edinilmesi sonrası işçinin kısmi süreli çalışma yapabileceği işleri belirleyerek, uygulamaya ilişkin usul ve esasları düzenliyor (MD 1-2).

ANALIK İZNİNİN BİTİMİNDEN İTİBAREN İSTEYENE ÜCRETSİZ İZİN

Analık izninin bitiminden itibaren, çocuğunun bakımı ve yetiştirilmesi amacıyla ve çocuğun hayatta olması kaydıyla, kadın işçi ile üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinen kadın veya erkek işçilere, istekleri hâlinde, birinci doğumda altmış gün, ikinci doğumda yüz yirmi gün, sonraki doğumlarda ise yüz seksen gün süreyle, haftalık çalışma süresinin yarısı kadar ücretsiz izin verilir (MD 6-1).

Çoğul doğum hâlinde bu sürelere otuzar gün eklenir (MD 6-2).

Çocuğun engelli doğduğunun doktor raporu ile belgelendirilmesi hâlinde bu süre üç yüz altmış gün olarak uygulanır (MD 6-3).

ÜCRETSİZ İZİN ALAN İŞÇİYE SÜT İZNİ UYGULANMAYACAK

Ücretsiz izinden yararlanan kadın işçiye, bir yaşından küçük çocuğunu emzirmesi için günde toplam bir buçuk saat olan süt izni uygulanmaz (MD 6-4).

ALTI AYA KADAR ÜCRETSİZ İZİN HAKKI VAR

Kadın işçiye, analık izninin bitiminden itibaren isteği hâlinde altı aya kadar ücretsiz izin verilir (MD 7-1).

EVLAT EDİNME HALİNDE DE ÜCRETSİZ İZİN

Ücretsiz izin, üç yaşını doldurmamış çocuğu evlat edinme hâlinde eşlerden birine veya evlat edinene verilir (MD 7-2).

Bu maddede belirtilen ücretsiz izin süresi, yıllık ücretli izin hakkının hesabında dikkate alınmaz (MD7-3).

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA

Çalışanlar 5’nci maddedeki analık izninden, 6’ncı maddedeki ücretsiz izinin bitiminden veya 7’nci maddede belirtilen ücretsiz iznin bitiminden başlayarak çocuğun zorunlu eğitime başlamasını izleyen aybaşına kadar istedikleri zaman kısmi süreli çalışma isteminde bulunabilirler (md 8-1).

Bu istem 7’nci madde ile öngörülen ücretsiz izin süresi kesilerek de yapılabilir. Ücretsiz iznin bitmesi koşulu yoktur (md 8-2).

 Bu istem bu hakkın kullanılmaya başlamasından en az bir ay önce yapılır (yazılı olarak işverene yapılır) (md 8-3).

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İSTEMİNDE NELER YER ALACAK

Çalışanın işverene yapacağı istemde, kısmi süreli çalışmaya başlayacağı tarih ile tüm iş günlerinde çalışılacak olması hâlinde çalışmanın başlama ve bitiş saatleri, haftanın belirli günlerinde çalışılacak olması hâlinde ise tercih edilen iş günleri yer almalıdır (md 9-1).

Çalışan, eşinin çalıştığına dair belgeyi kısmi süreli çalışma talebine eklemek zorundadır (md 9-2). Yönetmelik (MD 10-1) uyarınca ebeveynlerden birinin çalışması koşulu vardır.

Ancak bu koşul, ebeveynlerden birinin sürekli bakım ve tedavisini gerektiren bir hastalığının olması ve bu durumun tam teşekküllü hastane ya da üniversite hastanesinden alınacak doktor raporuyla belgelendirilmesi,

Velayetin mahkemece eşlerden birine verilmesi hâlinde çocuğun velayetine sahip ebeveynin talepte bulunması,

Üç yaşını doldurmamış bir çocuğun münferiden evlat edinilmesi,

hâllerinde aranmaz.

Söz konusu istem dilekçesi, işveren tarafından işçinin özlük dosyasında saklanır MD 9-3).

Yukarıdaki (10-1) kısmi süreli çalışma talebi şartları, sadece başvuru sırasında aranır. Bu şartların kısmi süreli çalışma sırasında kaybedilmesi durumunda söz konusu hak devam eder.

KISMİ SÜRELİ ÇALIŞMA İSTEMİNİN İŞVEREN TARAFINDAN KABUL EDİLMESİ ZORUNLUDUR

Çalışan tarafından usulüne uygun olarak yapılan kısmi süreli çalışma talebi, bildirim tarihinden itibaren en geç bir ay içinde işveren tarafından karşılanır (MD 11-1).

İşveren; istemin karşılandığını yazılı olarak bildirir işveren tarafından çalışana yazılı kabulün bir ay içinde bildirilmemesi halinde, istem işçinin dilekçesinde belirtilen tarihte veya bu tarihi takip eden ilk iş gününde geçerlilik kazanır (MD 11-2-3).

Çalışanın belirtilen tarihte iş edimini sunmaya başlaması kaydıyla kısmi süreli çalışma talebi geçerli fesih nedeni sayılmaz (MD 11-4).

YAZI DİZİMİZ DEVAM EDECEKTİR...

Son DüzenlenmeÇarşamba, 09 Kasım 2016 08:55

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.