A+ A A-

Özel İstihdam Büroları Yönetmeliği (Geçici veya Kiralık İşçilik) (I)

Özel istihdam bürolarının kurulması ve faaliyetleri ile incelenmesine, kontrolüne, denetim ve teftişine ilişkin usul ve esasların belirlenmesi amacına yönelik olduğu birinci maddesinde ifade edilen yönetmelik, 1.10.2016 tarihinde Resmi Gazete ile yayınlandı (MD 1).

Yönetmelik, 22/5/2003 tarihli ve 4857 sayılı İş Kanununun 7’nci maddesi, 25/6/2003 tarihli ve 4904 sayılı Türkiye İş Kurumu Kanununun 17’nci 18 inci ve 19 uncu maddeleri ile 32’nci maddesinin birinci fıkrasının (i) bendine dayanılarak hazırlanmış (MD 2).

Yönetmelik “Geçici İşçi”, “geçici işveren”, “geçici işçi sağlama sözleşmesi” kavramlarını şöyle tanımlıyor;

Geçici işçi: Geçici işçi sağlama sözleşmesi kapsamında özel istihdam bürosu aracılığıyla başka bir işverene ait işyerinde çalıştırılan işçi (MD 3-1-c).

Geçici işçi çalıştıran işveren: Özel istihdam bürosundan geçici işçi sağlama sözleşmesi ile geçici iş ilişkisi kapsamında işçi temin eden işveren (MD 3-1-ç).

Geçici işçi sağlama sözleşmesi: Özel istihdam bürosu ile işveren arasında işçinin, iş görme edimini yerine getirmek üzere geçici iş ilişkisi kapsamında yapılan yazılı sözleşme (MD 3-1-d).

Özel istihdam büroları ile ilgili düzenlemeleri bir başka yazıya bırakarak “Geçici İşçi” düzenlemelerine bakalım.

Özel İstihdam Bürolarının Geçici İş İlişkisi ile İlgili Faaliyetleri Nasıl Olacak?

Geçici iş ilişkisi kurulabilecek haller ve süreler nedir?

Ancak Kurumca izin verilen özel istihdam büroları geçici iş ilişkisi kurabilecek (MD 5-1).

Özel istihdam bürosu, bir işverenle geçici işçi sağlama sözleşmesi yaparak bir işçisini geçici olarak bu işverene devredecek (MD 5-2).

Geçici iş sözleşmesi;

4857 sayılı Kanunun 13 üncü maddesinin beşinci fıkrası ile 74 üncü maddesinde belirtilen hâllerde, işçinin askerlik hizmeti hâlinde ve iş sözleşmesinin askıda kaldığı diğer hâllerde (MD 5-2a),

b) Mevsimlik tarım işlerinde,

c) Ev hizmetlerinde,

ç) İşletmenin günlük işlerinden sayılmayan ve aralıklı olarak gördürülen işlerde,

d) İş sağlığı ve güvenliği bakımından acil olan işlerde veya üretimi önemli ölçüde etkileyen zorlayıcı nedenlerin ortaya çıkması hâlinde,

e) İşletmenin ortalama mal ve hizmet üretim kapasitesinin geçici iş ilişkisi kurulmasını gerektirecek ölçüde ve öngörülemeyen şekilde artması hâlinde,

f) Mevsimlik işler hariç dönemsellik arz eden iş artışları hâlinde yapılabilecek.

Yani geçici işçi çalıştırma sadece isteğe bağlı değil yukarıda sayılan koşullar varsa yapılabilecek.

 

 

Geçici iş ilişkisi süresi ne kadar olacak?

Geçici işçi sağlama sözleşmesi; ikinci fıkranın (a) bendinde sayılan hâllerin devamı süresince, (b) ve (c) bentlerinde sayılan hâllerde süre sınırı olmaksızın, diğer bentlerde sayılan hâllerde ise en fazla dört ay süreyle kurulabilir.

Yapılan bu sözleşme ikinci fıkranın (f) bendi hariç toplam sekiz ayı geçmemek üzere en fazla iki defa yenilenebilir. Geçici işçi çalıştıran işveren, belirtilen sürenin sonunda aynı iş için altı ay geçmedikçe yeniden geçici işçi çalıştıramaz (5-3).

Örneğin askere giden bir işçinin yerine alınan işçi için askerlik süresince devam edebilecek.

Mevsimlik tarım işlerinde ve ev hizmetlerinde süre sınırı olmayacak.

Ç, d, e hallerinde ise dört ayı geçmeyecek ancak sekiz ayı geçmeyecek şekilde iki kez yenilenebilecek. Dönemsel olarak meydana gelecek işçi ihtiyaçlarında ise bu süreler uygulanmayacak.

 

-Devam edecek-

Son DüzenlenmeÇarşamba, 19 Ekim 2016 08:42

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.