A+ A A-

2016 YILI 4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

 

4817 SAYILI KANUNUN 21. MADDESİ GEREĞİNCE UYGULANACAK İDARİ PARA CEZALARI

CEZA MİKTARI 2014 (TL)

CEZA MİKTARI 2015 (TL)

Çalışma izni bulunmayan yabancıyı çalıştıran işverenlere her bir yabancı için

7.612

8.381

Çalışma izni olmaksızın bağımlı çalışan yabancıya

759

835

Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalışan yabancıya

3.043

3.350

4817 sayılı Kanunun 18’inci maddesinde öngörülen bildirim yükümlülüğünü süresi içinde yerine getirmeyen bağımsız çalışan yabancı ile yabancı çalıştıran işverene her bir yabancı için

379

417

 

 AÇIKLAMA:

 

a) Yukarıda sayılan fiillerin tekrarı halinde idarî para cezaları bir kat artırılarak uygulanır.

b) Kaçak yabancı çalıştıran işverenler, yabancının ve varsa eş ve çocuklarının konaklama giderleri ile ülkelerine dönmeleri için gerekli masrafları ve gerektiğinde sağlık harcamalarını karşılamak zorundadır.

c) Çalışma izni olmaksızın bağımsız çalıştığı tespit edilen yabancıya yukarıda belirtilen idari para cezasının yanı sıra varsa işyeri kapatılması kararı alınır.

2016 YILI ASGARİ GEÇİM İNDİRİM TUTARLARI

DURUMUAGİ
 Bekâr 123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan, 123,53
 Evli, Eşin Geliri Olan,Bir Çocuk 142,05
 Evli, Eşin Geliri Olan,İki Çocuk 160,58
 Evli, Eşin Geliri Olan,Üç Çocuk 185,29
 Evli, Eşin Geliri Olan,Dört Çocuk 197,64
 Evli, Eşin Geliri Olan,Beş Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan, 148,23
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Bir Çocuk 166,76
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,İki Çocuk 185,29
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Üç Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Dört Çocuk 209,99
 Evli, Eşin Geliri Olmayan,Beş Çocuk 209,99
 

Uyarı: Yukarıdaki veriler bilgi amaçlıdır, herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

2016 YILI İÇİN GEÇERLİ OLACAK ASGARİ ÜCRET

ASGARİ ÜCRETİN NETİNİN HESABI (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 14 230,58  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47  
GELİR VERGİSİ %15 (*) 86,46  
ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ 123,53  
DAMGA VERGİSİ % 07,59 12,50  
KESİNTİLER TOPLAMI 346,01  
NET ASGARİ ÜCRET (**) 1.300,99  

İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY)

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 15.5 ( İşveren Payı ) (***) 255,29  
İŞVEREN İŞSİZLİK SİGORTA FONU % 2 32,94  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23

 

KAPICILAR İÇİN ASGARİ ÜCRETİN HESABI VE İŞVERENE MALİYETİ (TL/AY) 

(Not : Kapıcılar, 193 Sayılı Gelir Vergisi Kanununun 23. maddesi gereğince Gelir Vergisinden, 488 sayılı Damga Vergisi Kanununun (2) Sayılı Tablonun lV. bölümünün (34) numaralı fıkrası gereğince Damga Vergisinden muaf tutulmaktadır.)

NET ASGARİ ÜCRETİN HESABI

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK PRİMİ % 14 230,58  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 1 16,47  
KESİNTİLER TOPLAMI 247,05  
NET ASGARİ ÜCRET 1.399,95  

İŞVERENE MALİYETİ

ASGARİ ÜCRET 1.647,00  
SGK İŞVEREN PRİMİ % 15.5 (***) 255,29  
İŞSİZLİK SİG. FONU % 2 32,94  
İŞVERENE TOPLAM MALİYET (****) 1.935,23
Not1 : 5083 Sayılı Kanunun 2. maddesi uyarınca; Türk Lirası değerlerin yeni Türk Lirasına dönüşüm işlemlerinin ve Yeni Türk Lirası cinsinden yapılan işlemlerin sonuçlarında ve ödeme aşamalarında yarım Kuruş ve üzerindeki değerler bir Yeni Kuruşa tamamlanır; yarım Yeni Kuruşun altındaki değerler dikkate alınmamıştır.

Not2 : 16 yaşını doldurmamış işçiler içinde aynı hesaplamalar yapılmıştır. 

(*) Gelir Vergisi Hesaplamasında; 193 Sayılı G. V. Kanununun 32 maddesi uyarınca işçinin, bekar ve çocuksuz olduğu ve sadece kendisi dikkate alınarak, Asgari Geçim İndirimi uygulanmıştır. 

(**) Net ele geçen asgari ücrete (123,53) TL asgari geçim indirimi ilave edilmiştir. 

(***) 5510 sayılı Kanunun 81. maddesinin (ı) bendine göre, bentde belirtilen şartları sağlayan işverenlere, SGK primi işveren payında 5 puanlık indirim öngörüldüğünden hesaplamalar buna göre yapılmıştır. Gerekli şartları sağlamayan işverenler için, SGK primi işveren payı %20,5'dir. 6385 sayılı kanunun 9. maddesiyle yapılan düzenleme ile 01.09.2013 tarihinde itibaren geçerli olmak üzere 5510 sayılı kanunun 81.maddesi “Kısa vadeli sigorta kolları prim oranı, sigortalının prime esas kazancının %2’sidir. 

(****) İşverene toplam maliyetin 110,10 TL’si yapılacak düzenleme sonucundaki yararlanma şartlarına göre Hazine tarafından karşılanacaktır.
Dikkat:Yukarıdaki bilgileri T.C. Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Çalışma Genel Müdürlüğü internet sayfasından alınmıştır. Hesaplamalar bilgi içindir. Herhangi bir sorumluluk kabul edilmez.

TBMM Plan Bütçe Komisyonu, 07.01.2016 tarihli toplantısında aşağıdaki maddeleri kabul etti.

 

Böylece asgari ücret için ödeneceği söylenen işveren prim desteği 2.550 TL’sına yükseltildi. Böylece asgari ücret yanında ödenen yol, yemek ve diğer sosyal yardımların nasıl değerlendirileceği konusundaki sorunlar ortadan kalkmış oldu.

 

Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu'na eklenen geçici maddeyle,

 

Prim ve hizmet belgelerinde, 2015'te kazancı 2 bin 550 liraya kadar bildirilen sigortalı için işverenin 100 TL'lik sigorta prim yükünü 2016'da Hazine karşılayacak.

 

Çalıştırdıkları sigortalılarla ilgili 2016'ya ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerini yasal süresi içinde vermeyen, sigorta primlerini yasal süresince ödemeyen, çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmeyen, kuruma prim, idari para cezası ve gecikme cezası bulunan işveren bu destekten yararlanamayacak.

 

Hazine katkısından yararlanmak için muvazaalı işlem tesis ettiği anlaşılan, sigortalıların prime esas kazançlarını eksik bildirdiği tespit edilen işyerlerinden Hazinece karşılanan tutar, gecikme cezası ve zammıyla geri alınacak.

 

Asgari ücretin iki katından az olmadığı linyit ve taşkömürü çıkarılan işyerlerinde yer altında çalışan sigortalılar için 85 TL'lik günlük kazanç 2 kat olarak 2015'in aynı ayına ilişkin kuruma verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen prim ödeme gün sayısının yüzde 50'sini geçmemek üzere, 2016'da cari aya ilişkin verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde bildirilen sigortalılara ilişkin toplam prim ödeme gün sayısı dikkate alınacak.

 

Maden Kanunu'na geçici bir madde ekleyen düzenleme kabul edildi.

 

Kabul edilen maddeye göre, linyit ve taş kömürü çıkaran özel hukuk tüzel kişilerinin ruhsat sahibi olarak işlettikleri yer altı maden işletmelerinde, fazla çalışma ücreti, yıllık izinlerin artırılması, çalışma süresinin 37,5 saate düşürülmesi, çalışanların ücretinin 2 asgari ücretten az olamayacağı nedenleriyle oluşan maliyet artışlarının karşılanmasına ilişkin destek verilebilecek.

 

MEMUR MAAŞ KATSAYISI

 

01.01.2016-30.06.2016 Tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI 4.092.53 OLARAK UYGULANACAK

 

 

 

1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında Devlet memurlarına uygulanacak maaş katsayıları yeniden belirlendi (Maliye Bakanlığı 4.1.2016 tarih ve 82 sayılı Genelge).

 

Dönem

01.01.2016 – 30.06.2016

Aylık Katsayısı

0,088817

Taban Aylık Katsayısı

1,390277

Yan Ödeme Katsayısı

0,028165

 

 

 

Bu düzenlemeye göre 1.1.2016-30.6.2016 tarihleri arasında KIDEM TAZMİNATI TAVANI (1475/14) aşağıda miktarda uygulanacaktır.

 

Kıdem tazminatı tavanı nasıl hesaplanıyor; Kıdem tazminatı tavan tutarı, Devlet Memurları Kanununa tabi en yüksek Devlet memuruna bir hizmet yılı için ödenecek azami emeklilik ikramiyesini geçemiyor.

 

Devlet memurlarına her hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı tabloda yer alan ödemelerin toplamı olarak yapılmaktadır.

 

Aylık Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Ek Gösterge

X

Aylık Katsayısı

Kıdem Aylığı Toplam Göstergesi

X

Aylık Katsayısı

Taban Aylık Göstergesi

X

Taban Aylık Katsayısı

(Aylık Gösterge + Ek Gösterge)

X

Aylık Katsayısı X (% 215)

 

Başbakanlık Müsteşarına bir hizmet yılı için ödenen emeklilik ikramiyesinin hesabı aşağıda belirtilen şekildedir;

 

1.500

X

0,088817

=

133,2255

8.000

X

0,088817

=

710,5360

500

X

0,088817

=

44,4085

1.000

X

1,390277

=

1390,2770

(1.500+8.000)

X

0,088817 X (% 215)

=

1814,0872

Toplam

4.092,53

ÇALIŞMA YAŞAMINDA 2016 YILI VERİLERİ

ASGARİ ÜCRET:

 

Asgari ücret 2016 yılı için günlük brüt 54,9 TL

Aylık brüt 1.647,00 TL olarak belirlenmiştir.

NET ASGARİ ÜCRET 1.300,99 TL Olacaktır. Bu miktar Asgari Geçim İndirimi (AGİ) dahil tutardır (ÇSGB açıklamalarına göre).

Aşağıdaki AGİ TUTARLARI net asgari ücrete eklenecektir.

ASGARİ GEÇİM İNDİRİMİ TUTARI

 

2016 YILI

KENDİSİ İÇİN

ÇSGB hesaplamasına göre 1.300.99 TL AGİ dahil tutardır

123,53 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN İÇİN

 

148,23 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 1 ÇOCUKLU İÇİN

 

166,76 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 2 ÇOCUKLU İÇİN

 

185,29 TL

EŞİ ÇALIŞMAYAN VE 3 ÇOCUKLU İÇİN

 

209,99 TL

 

2016 Yılında Geçerli Olacak Asgari Ücret Aşağıdaki Tabloda Belirlenmiştir

NET ASGARİ ÜCRET  (EVLİ OLMAYAN İŞÇİ İÇİN)

1.300,99 TL

NET ASGARİ ÜCRET (EVLİ EŞİ ÇALIŞMAYAN)

1.325,69 TL

NET ASGARİ ÜCRET (1 ÇOCUKLU)

1.344,22 TL

NET ASGARİ ÜCRET (2 ÇOCUKLU)

1.362,75 TL

NET ASGARİ ÜCRET (3 ÇOCUKLU)

1.387,45 TL

   
   

 

Asgari ücret Resmi Gazete ile ilan edilmiş Karara göre 31.12.2016 yılı sonuna kadar geçerlidir.

Asgari ücrette yaş ayırımı yoktur.

Ülke çapında tek bir asgari ücret uygulaması olacaktır.

Asgari ücret SGK primlerinin alt-üst sınırlarını da etkileyecek, buna göre;

Alt sınır 1.647 TL,

Üst sınır 10.705.5 TL (asgari ücretin 6,5 katı) olacak.

 

Ücretle ilgili diğer veriler:

Gelir Vergisi Dilimleri;

2016 Yılında Ücret Gelirlerine Uygulanacak Gelir Vergisi Tarifesi

GELİR DİLİMİ

VERGİ ORANI

12.600,00 TL’YE KADAR

% 15

30.000 TL’NİN 12.600 TL’Sİ İÇİN 1.890 TL, FAZLASI

% 20

110.000 TL’NİN 30.000 TL’Sİ İÇİN 5.370 TL, FAZLASI

% 27

110.000 TL’DEN FAZLASININ 110.000 TL’Sİ İÇİN 26.970 TL, FAZLASI

% 35

 

Asgari ücretle çalışanların, gelir vergisi kesintisine esas bir yıllık toplam geliri; 16.799,40 TL’dir. Bu nedenle asgari ücret alanlar, Ekim ayından başlayarak % 20 oranındaki gelir vergisi dilimine gireceklerdir.

Bu ise Ekim ayından başlayarak ücretlerinde 70,00 TL azalma demektir.

 

Asgari ücretin işveren maliyeti sitemizde vardır ancak şu aşamada bir yasal düzenleme bulunmadığı için durumun netleşmesini beklemek doğru olacaktır.

Bu RSS beslemesine abone ol