A+ A A-

9 ŞUBAT 2017 TARİHLİ SGK PRİM TEŞVİKLERİ

9 Şubat 2017 tarihli Resmi Gazete ile yayınlanmış olan TEŞVİK ile ilgili hususları talep üzerine ana hatları ile yayınlıyoruz.

Teşvikler 687 sayılı Kanun Hükmünde Kararnamede yer almaktadır. (3. Maddesiyle 4447 sayılı Kanuna eklenen 17’nci madde)

Teşvikten yararlanabilmek için;

Teşvik için söz konusu olabilecek işçinin;

1) 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınmış olması,

2) Türkiye İş Kurumu’na kayıtlı işsiz olması,

3) İşe giriş tarihi itibariyle işe alındığı tarihten önceki üç aya ilişkin Kuruma (SGK) verilen aylık prim ve hizmet belgelerinde veya muhtasar ve prim hizmet beyannamelerinde kayıtlı olmaması gereklidir.

Diğer yandan;

1) Yukarıdaki koşulları sağlayan işçinin çalışacağı işyerinin özel kesime ait işyeri olması,

2) Sigortalının işe alındığı işyerine ait 2016 yılı Aralık ayına ilişkin aylık prim ve hizmet belgelerindeki sigortalı sayısına ilave olarak çalıştırılması,

3) Aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi,

4) Tahakkuk eden sigorta primlerinin yasal süresi içinde ödenmesi,

5) Yasal ödeme süresi geçmiş sigorta primi, işsizlik sigortası primi, idari para cezası ile bunlara ilişkin gecikme cezası ve gecikme zammı borçlarının bulunmaması,

6) Çalıştırdığı kişileri sigortalı olarak bildirmediği veya bildirdiği sigortalıları fiilen çalıştırmadığı yönünde herhangi bir tespitin bulunmaması koşullarının birlikte gerçekleşmesi gerekmektedir.

2017 yılında tescil edilen işyerleri nasıl yararlanacak?

2017 yılında tescil edilmiş olan işyerlerinde 1.2.2017 ila 31.12.2017 tarihleri arasında işe alınan ve destek kapsamına giren sigortalılardan dolayı destek tutarının yarısı kadar, Kanunda öngörülen diğer şartların da sağlanmış olması halinde işyerinin tescil edildiği tarihi izleyen üçüncü aydan itibaren bu destekten yararlanılabilecektir.

Teşvik süresi ne kadar?

Teşvik, sigortalının işe alındığı tarihten itibaren 31.12.2017 tarihine kadar geçerli olacaktır.

Teşvik tutarı ne kadar?

Teşvik uygulanacak süre içinde,  sigortalının aylık prim ödeme gün sayısının 22,22 TL ile çarpılması sonucunda bulunacak tutar, bu işverenlerin Sosyal Güvenlik Kurumuna ödeyecekleri sigortalı hisseleri de dahil olmak üzere tüm primlerden mahsup edilmek suretiyle işverene destek ödemesi yapılacak  ve destek tutarı Fondan karşılanacaktır.

SGK tarafından sağlanan diğer destekler ne olacak?

Bu destek unsurundan yararlanmakta olan işverenler; aynı sigortalı için aynı dönemde diğer sigorta primi teşvik, destek ve indirimlerden yararlanamayacaktır.

Kamu idarelerine ait işyerleri, genel bütçeye dahil daireler, katma bütçeli idareler, döner sermayeler, fonlar, belediyeler, il özel idareleri, belediyeler ve il özel idareleri tarafından kurulan birlik ve işletmeler, sosyal güvenlik kurumları, bütçeden yardım alan kuruluşlar ile özel kanunla kurulmuş diğer kamu kurum, kurul, üst kurul ve kuruluşları, kamu iktisadi teşebbüsleri ve bunların bağlı ortaklıkları ile müessese ve işletmelerinde ve sermayesinin % 50’sinden fazlası kamuya ait olan diğer ortaklıklarda, Devlet İhale Kanunu, Kamu İhale Kanunu ve uluslararası anlaşma hükümlerine istinaden yapılan alım ve yapım işleri ile 4734 sayılı Kanundan istisna olan alım ve yapım işlerine ilişkin işyerleri, sosyal güvenlik destek primine tabi çalışanlar ve yurt dışında çalışan sigortalılar teşvik kapsamı dışındadır.

Son DüzenlenmeCuma, 14 Nisan 2017 07:10

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.