A+ A A-

MEMURLAR MEVZUATINDAN KISA KISA NOTLARLA AÇIKLAMALAR (DEVAM EDECEK)-20.06.2016

MEMURLAR MEVZUATINDAN KISA KISA NOTLARLA AÇIKLAMALAR (DEVAM EDECEK)

Yeni başladığımız bu bölümde kamu görevlileri ile ilgili düzenlemeleri ve bu düzenlemelerde yer alan değişiklikleri açıklayacağız.

1-Kamu hizmetleri kimler tarafından yapılır.

Kamu hizmetleri; memurlar, sözleşmeli personel, geçici personel ve işçiler eliyle gördürülür (657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, Madde 4, İstihdam Şekilleri).

2-Memur Kimdir?

A) Memur:

Mevcut kuruluş biçimine bakılmaksızın, Devlet ve diğer kamu tüzel kişiliklerince genel idare esaslarına göre yürütülen asli ve sürekli kamu hizmetlerini ifa ile görevlendirilenler, bu Kanunun uygulanmasında memur sayılır

Yukarıdaki tanımlananlar dışındaki kurumlarda genel politika tespiti, araştırma, planlama, programlama, yönetim ve denetim gibi işlerde görevli ve yetkili olanlar da memur sayılır (657/4-A).

3- 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu hangi kurumlarda çalışan memurlara uygulanır?

Genel ve Katma Bütçeli Kurumlar, İl Özel İdareleri, Belediyeler, İl Özel İdareleri ve Belediyelerin kurdukları birlikler ile bunlara bağlı döner sermayeli kuruluşlarda, kanunlarla kurulan fonlarda, kefalet sandıklarında veya Beden Terbiyesi Bölge Müdürlüklerinde çalışan memurlar hakkında uygulanır (657/1).

4-657 sayılı Kanunun Amacı Nedir?

Devlet memurlarının hizmet şartlarını, niteliklerini, atanma ve yetiştirilmelerini, ilerleme ve yükselmelerini, ödev, hak, yüküm ve sorumluluklarını, aylıklarını ve ödeneklerini ve diğer özlük işlerini düzenler.

Bu Kanunda öngörülen yönetmelikler Bakanlar Kurulu Kararı ile yürürlüğe konulur (657/2)

Temel ilkeleri ise, sınıflandırma, kariyer ve liyakattır (657/3)

5-Devlet Memurunun Ödev ve Sorumlulukları Nedir?

Sadakat (657/6)

Tarafsızlık ve Devlete bağlılık (657/7)

Davranış ve işbirliği (657/8)

Yurt dışında davranış (657/9)

6-Amirlerin Görev ve Sorumlulukları Nedir?

Devlet memurları amiri oldukları kuruluş ve hizmet birimlerinde kanun, tüzük ve yönetmeliklerle belirlenen görevleri zamanında ve eksiksiz olarak yapmaktan ve yaptırmaktan, maiyetindeki memurlarını yetiştirmekten, hal ve hareketlerini takip ve kontrol etmekten görevli sorumludurlar

Amir, maiyetindeki memurlara hakkaniyet ve eşitlik içinde davranır. Amirlik yetkisini kanun, tüzük ve yönetmeliklerde belirtilen esaslar içinde kullanır

 

Amir, maiyetindeki memurlara kanunlara aykırı emir veremez ve maiyetindeki memurdan hususi bir menfaat temin edecek bir talepte bulunamaz, hediyesini kabul edemez ve borç alamaz (657/10)

Son DüzenlenmePazartesi, 20 Haziran 2016 09:18

Yorum Ekle

Gerekli olan (*) işaretli alanlara gerekli bilgileri girdiğinizden emin olun. HTML kod izni yoktur.